top of page

JERNE FYSIOTERAPI

PERSONDATAPOLITIK

UDGIVER

WEBSITET EJES OG PUBLICERES AF:

JERNE FYSIOTERAPI 

JAGTVEJ 47

6705 ESBJERG Ø 

TELEFON: 9310 3311 

EMAIL: JERNEFYS@JERNEFYS.DK

CVRNR: 37229253 

PERSONDATAPOLITIK

Vi byder dig som patient indenfor hos Jerne Fysioterapi - Jagtvej 47 - 6705 Esbjerg Ø
I forbindelse med din behandling hos os, er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger på dig i forbindelse med dit behandlingsforløb. 
Dit privatliv er det vigtigste. Med disse opdateringer er vi nu i overensstemmelse med de høje standarder for privatlivspolitik, som er blevet introduceret gennem EU’s persondataforordning også kendt som General Data Protection Regulation (GDPR). Loven træder i kraft den 25. maj.
Vi har opdateret Jerne Fysioterapi’s privatlivspolitik, så den er mere overskuelig for dig og samtidig imødekommer de nye juridiske krav i forbindelse med EU's persondataforordning (GDPR).
Ændringerne i Jerne Fysioterapi’s privatlivspolitik træder i kraft 25 maj 2018.
Behandling af dine personoplysninger
Når du opretter dig som patient i vores online booking system eller kommer på klinikken til dit første behandling, bliver du bedt om din samtykke til at Jerne Fysioterapi må indsamle og behandle mine personoplysninger. Personoplysninger omfatter følgende typer:
  • Navn og Efternavn
  • Adresse 
  • E-mail adresse  
  • Kontaktinformation
  • CPR-nummer
  • Helbredsoplysninger
 
Oplysningerne opbevares elektronisk hos Terapeut Booking (www.terapeutbooking.dk).
Du har selvfølgelig ret til indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger på dig, samt til at få rettet eller slettet eventuelle forkerte oplysninger. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Jerne Fysioterapi på e-mail: jernefys@jernefys.dk.
Når du første gang kommer til behandling hos Jerne Fysioterapi notere vi os oplysninger omkring dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi har pligt til at foretage, i følge sundhedslovningen. 
Journalen er din sikkerhed som patient hos os. journalen dokumenterer hvad der er foregået i behandlingen.
De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
 
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens §6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].
Du kan downloade Jerne Fysioterapi persondatapolitik som PDF fil her

PERSON OG PATIENTOPLYSNINGER 

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1.
Du kan læse i vores patient oplyser om hvilke data vi indhenter og hvordan vi behandler dem, ved at hente filen herunder.
Du kan downloade filen Patientoplysninger som PDF fil her

SIKKERHED

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
 
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.
Fysisk materiale der indeholder patientoplysninger opbevares aflåst.
Kommunikation af elektroniske patientoplysninger sker over sikre forbindelser. Patientoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af klinikken beskyttes med kryptering.
Klinikkens IT-leverandør har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. IT-leverandøren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af patientoplysningerne. Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde, som sikrer mulighed for, at oplysningerne kan genskabes.
IT-leverandøren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til klinikken, der dokumenterer, at leverandøren handler i overensstemmelse med gældende persondataret.

HVOR LANG TID OPBEVARE VI DINE OPLYSNINGER? 

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
 
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale. 
 
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.
 
De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, hos Jerne Fysioterapi samarbejder vi med nogle forskringsselskaber, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

INDSIGT OG KLAGER 

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os- Efter autorisationslovens §24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
 
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. 
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

SPECIALIST I LASERBEHANDLING 

MINDRE SMERTE - MERE AKTIVITET - ØGET LIVSKVALITET

JERNE FYSIOTERAPI

bottom of page